Zarządzenie Dyrektora Łubniańskiego Ośrodka Kultury nr 14/2020 z dnia 6.11. 2020 r.

Zarządzenie Dyrektora Łubniańskiego Ośrodka Kultury nr 14/2020

z dnia  6.11. 2020 r.

w sprawie działalności GBP w Łubnianach oraz fili w Brynicy, Luboszycach i Jełowej od 7.11 do 29.11.2020 r.

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE  RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,

  • 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829, 1871, 1917 i 1931) wprowadza się następujące zmiany:

W § 6:

  1. d) ust. 11 otrzymuje brzmienie: „11. Do dnia 29 listopada 2020 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) jest dopuszczalne w zakresie organizowanych bez udziału publiczności: 1) działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia; 2) nagrań fonograficznych i audiowizualnych; 3) wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”, e) po ust. 11 dodaje się ust. 11a–11c w brzmieniu: „11a. Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) polegające na zakazie: 1) udostępniania zbiorów publiczności, 2) organizacji wydarzeń z udziałem publiczności – z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 11b. Zakaz, o którym mowa w ust. 11a, nie dotyczy: 1) udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, z wyjątkiem wnętrz obiektów kubaturowych, które mają być zamknięte dla zwiedzających; 2) zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury oraz innych podmiotów, o których mowa w ust. 11a.

oraz rekomendacji Biblioteki Narodowej, zarządzam:  ograniczanie lub wyeliminowanie bezpośrednich kontaktów ze współpracownikami, użytkownikami i innymi osobami przychodzącymi do biblioteki na rzecz kontaktu e-mailowego, telefonicznego lub poprzez inne komunikatory.  Zalecam, aby w tym samym pomieszczeniu jednocześnie przebywał jeden pracownik.

                                                                         Krystian Czech – dyrektor

Zarządzenie w chodzi w życie 7.11.2020 r.

Skip to content